cslogo cslogo cslogo cslogo


English   Ελληνικά  


Αθήνα


Research Papers


Below you can find summaries of papers about environmental pollution written at the Biochemical Analysis/Study and Research Centre. In order to find more details about these papers please enter the Papers tab. There you can purchase any of these papers after following the instructions. (you can also find papers about human molecular genetics).

1. «Multivariate statistical interpretation of soil quality data in the context of public health». Fresenius Environmental Bulletin. [Parlar Scientific Publications, IF 0,509–2005]. Σε αυτή τη μελέτη, αναφέρεται η κατανομή των φυσικοχημικών παραμέτρων του εδάφους που συνήθως χρησιμοποιείται στα αναλυτικά εδαφολογικά εργαστήρια. 170 περιοχές επιλέχθηκαν και 510 εδαφικά δείγματα συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν για περίοδο τριών ετών (2002-2004), στην περιοχή της Λάρισας, Θεσσαλίας στην κεντρική Ελλάδα. (Accepted- October 2008)

2. «Groundwaters quality and location of productive activities in the region of Thessaly (Greece)». Desalination (2007) 213: 209-217, [Elsevier, IF 0,995-2005]. Στην προαναφερθείσα εργασία περιγράφονται με την παρουσίαση των φυσικών και χημικών παραμέτρων του νερού της Θεσσαλίας, τα δυνητικά προβλήματα που πρόκειται να ενσκήψουν, αλλά και υπάρχοντα προβλήματα μόλυνσης και ερημοποίησης της αναφερθείσας περιοχής. Τέλος προτείνονται τρόποι αντιμετώπισης των προβλημάτων και μέτρα που πρέπει να ληφθούν. (Published -Accepted May 2006)

3. «Quality control of ground water of region Thessaly». Fresenius Environmental Bulletin (15/9/2006) 15(9a): 1015-1022, [Parlar Scientific Publications, IF 0,509 – 2005]. Στην παρούσα εργασία γίνεται αξιολόγηση κατά το διάστημα 1994-2004 της αστικής και βιομηχανικής επιβάρυνσης των υπόγειων υδάτων και κατα επέκταση του περιβάλλοντος, από μολυντές όπως τα νιτρικά τα αμμωνιακά, την αγωγιμότητα. (Accepted May 2006-Published September 15-2006)

4. «Wet deposition in two Greek sites: Larissa and Athens» Fresenius Environmental Bulletin. Accepted June 12 2008. Vol 17/No 10a/2008 – pages 1648-1654 [Parlar Scientific Publications, IF 0,509 – 2005]. Στην παρούσα έρευνα προσδιορίζεται η χημική σύσταση των βρόχινων νερών και συσχετίσθηκαν με τις αέριες μάζες σε δύο βιομηχανικές περιοχές της Ελλάδας, την Αθήνα και την Λάρισα, το 2006. (Vol 17/No 10a/2008 – pages 1648-1654)

5. «Quality Control of Drinking Water and Public Health». WSEAS Transactions on environment and development ISSN 1790-5079(2006). June 2006, 6(2): 845-850. Στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά στη διακύμανση των φυσικοχημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων των πόσιμων νερών της περιοχής της Θεσσαλίας. Επιλέχθηκαν λοιπόν τρεις αντιπροσωπευτικές περιοχές (Λάρισα – Καρδίτσα-& Μαγνησία) και αναλύθηκαν τόσο οι χημικές όσο και οι μικροβιολογικές παράμετροι για την περίοδο 2004-2005. (Accepted- June 2006)

6. «Monitoring and control the quality of drinking water, the necessary action for the protection of public health». Proceedings of the 2006 IASME/WSEAS International Conference on Energy, Environment Ecosystems & Sustainable development, Athens, Greece, July 2006 (pp336-341) ISSN 1790-5079. Στην παρούσα εργασία γίνεται αναφορά στη διακύμανση των φυσικοχημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων των πόσιμων νερών της περιοχής της Θεσσαλίας (Καρδίτσα – Λάρισα) για την περίοδο 2004 έως 2005. (Published - Accepted- 26/6/2006).

7. «Multivariate Statistical Interpretation of Physical, Chemical and Microbiological Variables of Potable Water in the Context of Public Health». 5th WSEAS Int. Conf. on environment, Ecosystems and development. Tenerife, Spain, December 2007, (pp347-352). Στην παρούσα μελέτη τρεις αντιπροσωπευτικές περιοχές, επιλέχθηκαν για την συλλογή των δειγμάτων νερού, στις περιοχές της Λάρισας, Τρικάλων Καρδίτσας, και Μαγνησίας, της περιοχής Θεσσαλίας της κεντρικής Ελλάδας. Φυσικές: (electric conductivity (EC, 250C, μS/cm), pH, total hardness (TH, mg/L CaCO3)), χημικές (mg/L): (chloride (Cl-), nitrate (NO3-), nitrite (NO2-), bicarbonate (HCO3-), carbonate (CO3-2), potassium (K+), sodium (Na+), ammonium (NH4+), calcium (Ca+2), magnesium (Mg+2), zinc (Zn), iron Fe), manganese (Mn) and lead (Pb)) και μικροβιολογικές: (total bacteriological flora in 220C and in 360C (TBF 220C and TBF 360C), total coliforms, E. Coli, Staphylococcus Aureus, Enterococci, Clostridium Perfrigen, Pseudomonas Aeruginosa) παράμετροι προσδιορίσθηκαν και αναλύθηκαν για χρονική περίοδο του έτους 2006. (Accepted- December 2007).

8. «Quatity control of soils and groundwater of region Thessaly». 8th International Conference on Protection and restoration of the environment. Chania, Greece, July 2006. Στην συγκεκριμένη μελέτη γίνεται συσχετισμός των υπόγειων υδάτων και των εδαφών για ύπαρξη μόλυνσης από νιτρικά, τοξικότητα Βορίου, άλατα, για την περίοδο 2000 έως 2004, στην περιοχή του νομού Λάρισας.

9. «Multivariate statistical interpretation of soil physical and chemical data in the context of public health». Proceedings of International Conference on Environment Management, Engineering Planning and Economics. Skiathos, Greece, June 2007. Pages 2667-2672. Editors: A. Kungolos, K. Aravosis, A. Karagiannidis, P. Samaras. Στη μελέτη αυτή γίνεται αναφορά για την ποιότητα του εδάφους στην κεντρική Ελλάδα, για την προστασία του περιβάλλοντος, την δημόσια υγεία, αλλά και τις τακτικές που πρέπει να ακολουθηθούν για τη διάσωση της περιοχής από την μόλυνση. Η μελέτη έγινε την περίοδο 2002 έως 2004 στην περιοχή της Λάρισας στην κεντρική Ελλάδα.

Για καλύτερη προβολή επιλέξτε τον firefox

May 23, 2019, 10:27 am
    cslogo Home 

Services 


    cslogo  Ecologic Analysis
    cslogo  Monitoring of Winery Vinification
     Chemical Analyses cslogo
          Allergenic Chemical Analysis
          Pesticide Chemical Analysis
          Heavy Metal Chemical Analysis
          Toxic Substances Chemical Analysis
          Colouring substances Chemical Analysis
          Labeling
     Biochemical Analysis cslogo
          Biochemical Analysis - Description
          Genetically Modified Organisms
          Amino-acids Definition
          Vitamin Definition
          Micotoxins Biochemical
    cslogo  Microbiological Analysis
    cslogo  Ground Analysis
    cslogo  Quality Control – Support
    cslogo  Certifications
    cslogo  Legal Support – Appeals
    cslogo  Studies
    cslogo  Research
    cslogo  Area Mapping
cslogo  Research Projects

Tests 


     Food Analysis cslogo
          Flours
          Jar Sweets
          Water
          Cotton seeds
          Cheese
          Olive Oil and other Greasy Substances
          Honey and Pollen
          Milk
          Forages
     Farming Analysis cslogo
          Foliar diagnosis
          Soil analysis
     Environmental Analysis  cslogo
          Waste
          Fuel
     Material Analysis cslogo
          WoodΞενοπούλου 37 & Ηρώων Πολυτεχνείου 196 TK 41221 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ/Fax +302410550705